ประกันภัยตัวเครื่องบิน

ประกันภัยความคุ้มครองตัวเครื่องบินถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายทางกายภาพของเครื่องบิน รวมถึงเครื่องยนต์และส่วนต่างๆ ที่ติดมากับเครื่องบิน

ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เปลี่ยน หรือซ่อมให้กับเครื่องบินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทางกายภาพ โดยเป็นเหตุของความเสียหายเกิดขึ้นจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และจ่ายสูงสุดตามมูลค่าทรัพย์สินที่ตกลงเอาประกันภัยไว้ โดยขึ้นอยู่กับค่าความรับผิดส่วนแรก (จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะรับความเสี่ยงไว้เองในทุกๆ เคลมที่เกิดขึ้น)

กรณีที่เครื่องบินของท่านได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายเป็นการซ่อมให้เครื่องบินดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม โดยเป็นการชดใช้ค่าซ่อมที่เกิดขึ้นตามจริง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายโดยตรงให้กับท่านหรือจ่ายให้กับผู้ซ่อม หรือ ผู้ที่ผู้เอาประกันภัยตกลงให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าซ่อมดังกล่าวให้

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง คือภัยในช่วงระหว่างการบินของเครื่องบินที่เอาประกันภัย รวมถึงในขณะที่เครื่องบินจอดอยู่กับที่ หรือ ระหว่างที่เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า / ระหว่างลงจอด / ขณะเคลื่อนที่ไปตามลานบิน ความคุ้มครองประกันภัยยังรวมถึงเครื่องบินสูญหาย หลังจากที่ไม่ได้รับรายงานการติดตามเครื่องบินหลังจากที่เครื่องบินทะยานสู่ท้องฟ้าแล้ว

เครื่องบินของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงไว้ ณ ระยะเวลาเริ่มต้นการเอาประกันภัย ตามหลักการ ‘agreed value’ ซึ่งท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตาม agreed value เมื่อเครื่องบินของท่านได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือ ความเสียหายเสมือนสิ้นเชิง โดยการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายจะไม่คำนึงราคาตลาด ณ ปัจจุบัน หรือ ณ เวลาที่เกิดเหตุ

ท่านจะต้องจัดส่งรายระเอียดของเครื่องบินท่าน เช่น ประเภทเครื่อง แบบและโมเดล ปีที่ผลิต หมายเลขเครื่อง และ/หรือ ทะเบียนเครื่อง agreed value ตามที่ตกลงจะต้องขึ้นอยู่กับค่าความรับผิดส่วนแรก ทั้งนี้ค่าความรับผิดส่วนแรกสามารถปรับลดตามที่ตกลงกันได้ โดยท่านอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือพิจารณาซื้อประกันภัยค่าความรับผิดส่วนแรกเพิ่มเติม

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาความคุ้มครอง เงื่อนไขการประกันภัย ข้อจำกัด รวมถึงข้อยกเว้น ตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งจำนง

 

ขอรับใบเสนอราคา
กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอเอาประกันภัย

ประกันภัยอะไหล่เครื่องบิน

ภายใต้ประกันภัยความคุ้มครองตัวเครื่องบิน เครื่องมักจะประกอบด้วยหรือรวมถึงอะไหล่ หรือ ส่วนประกอบอื่นที่ติดมากับเครื่องบิน

ประกันภัยความคุ้มครองอะไหล่เครื่องบิน ยังรวมไปถึง เครื่องยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ถูกระบุว่าจะนำไปติดหรือติดตั้ง หรือ ติดเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน ในขณะที่ชิ้นส่วนดังกล่าวนั้นหรือว่าเป็นทรัพย์สินของท่าน หรือ อยู่ภายใต้การดูแล ครอบครอง ควบคุมโดยท่าน หรืออยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน ความคุ้มครองยังรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ใช้ในการติดตั้ง บริการ ซ่อมบำรุง หรือ ซ่อมเครื่องบินดังกล่าว

ผู้รับประกันภัยจะกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด (maximum sum insured) ต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยจะต้องพิจารณาประกอบกับค่าความรับผิดส่วนแรก (จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะรับความเสี่ยงไว้เองในทุกๆ เคลมที่เกิดขึ้น)

ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าซากเครื่องบิน โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ซากชิ้นส่วน หรือ อะไหล่ของเครื่องบิน การชดใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ มักจะเป็นการจ่ายนอกเหนือจากเคลมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้

ภายใต้ข้อยกเว้นต่างๆ ของประกันภัยนี้ ข้อยกเว้นยังรวมถึง การสูญหาย หรือ เสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเริ่มต้นการติดตั้งอะไหล่หรือส่วนประกอบดังกล่าวเข้ากับเครื่องบินที่ถูกระบุไว้ว่าจะมีการติดตั้งชิ้นส่วนดังกล่าว ประกันภัยฉบับนี้ยังยกเว้น อะไหล่ หรือ ชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ ที่อยู่ในขณะติดตั้งอยู่ในเครื่องบินแล้ว หรือ ในขณะที่ถูกถอดออกมาจากเครื่องบิน โดยไม่มีอะไหล่สำรองไปติดที่เครื่องบินลำดังกล่าว แทนที่ อะไหล่ หรือ ชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์นั้นๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ เช่น การชำรุดสึกหรอ การเสื่อมสภาพ ค่าเสื่อมราคา ความบกพร่อง หรือ ความผิดพลาดในการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้เช่นกัน

ท่านจะต้องจัดเก็บข้อมูลของทรัพย์สินของท่านเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงการบันทึกมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ ด้วย

ประกันภัยเครื่องบินความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

ประกันภัยเครื่องบินความรับผิดต่อบุคคลที่สาม คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่สามที่นอกเหนือจากผู้โดยสาร ซึ่งได้รับความเสียหาย หรือ การบาดเจ็บต่อร่างกาย รวมถึงการเสียชีวิต โดยเป็นผลมาจากการปฏิบัติการของเครื่องบินที่เอาประกันภัยไว้

ประกันภัยฉบับนี้คุ้มครองมูลค่าความเสียหายที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยเป็นการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการบาดเจ็บต่อร่างกาย รวมถึงการเสียชีวิต และ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติการของเครื่องบินของท่านที่เอาประกันภัยไว้ หรือ จากบุคคลที่ปฏิบัติการอยู่บนเครื่องบิน หรือ วัตถุที่ตกลงมาจากเครื่องบิน ประกันภัยฉบับนี้ยังคุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุที่มาจากการปฏิบัติเครื่องบินเพียงอย่างเดียว

เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม โดยท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม แม้ว่าความเสียหายที่แท้จริงอาจจะยังไม่ได้กำหนดหรือระบุชัดเจน

ข้อยกเว้นต่างๆ ภายใต้ประกันภัยฉบับนี้ ยังรวมถึงข้อยกเว้นที่เกิดขึ้น โดยตรง หรือ ทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากเสียง (ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินโดยมนุษย์หรือไม่ก็ตาม) การสั่นสะเทือน ลำเสียงโซนิค (เสียงที่เกิดจากเครื่องบินเคลื่อนผ่านอากาศเหรือศรีษะ ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วเสียง) หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเป็นผลมาจากการชน ไฟไหม้ การระเบิด หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน เป็นผลให้เกิดความผิดปกติต่างๆ ของการปฏิบัติการบนเครื่องบิน

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจัดหาความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากเสียง และ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับท่านได้

ผู้รับประกันภัยจะระบุวงเงินความรับผิด โดยจะเป็นวงเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ และข้อกำหนดสากล เช่น อนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินความรับผิด ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ภายใต้หัวข้อ ประกันภัยความรับผิดเครื่องบินต่อผู้โดยสาร

Thailand Aviation Insurance Brokers
Aircraft Hull, Spares and Liability Insurance

ประกันภัยความรับผิดเครื่องบิน (ผู้โดยสาร)

ประกันภัยความรับผิดเครื่องบิน (ผู้โดยสาร) คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร

ประกันภัยฉบับนี้คุ้มครองการบาดเจ็บต่อผู้โดยสารที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงการเสียชีวิต ในขณะที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินลำที่เอาประกันภัย รวมถึงในระหว่างขึ้นเครื่องหรือลงจากเครื่องบินลำดังกล่าว บริษัทฯ สามารถจัดหาความคุ้มครองความเสียหายต่อสัมภาระและทรัพย์สินส่วนตัวของผู้โดยสาร

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับท่านตามที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงการเสียชีวิตของผู้โดยสาร ขณะที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินลำที่เอาประกันภัย และยังรวมไปถึงขณะที่ผู้โดยสารกำลังขึ้นเครื่องหรือลงจากเครื่องบินลำดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะระบุจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามอนุสัญญามอนทรีออล และ ข้อบังคับทางอากาศของประเทศนั้นๆ

กรมธรรม์ภัยฉบับนี้จำกำหนดวงเงินความคุ้มครองต่อความรับผิดต่อผู้โดยสาร วงเงินดังกล่าวจะกำหนดเป็นจำนวนต่อผู้โดยสารสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง หรือ ต่อเหตุการณ์ ซึ่งอาจจะรวมถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งช่วงระยะเวลาเอาประกัน แต่อุบัติเหตุหรือต่อเหตุการณ์

ความรับผิดต่อผู้โดยสารมักจะรวมอยู่ในความรับผิดต่อบุคคลที่สาม จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความคุ้มครองทั้งสองนี้ มันจะรวมอยู่ในวงเงินเดียวกัน (combined single limit)

ผู้โดยสาร มักจะหมายถึง คนที่โดยสารบนเครื่องบินที่เอาประกันภัย ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบนเครื่องบิน แต่อย่างไรก็ตาม นักบินและลูกเรือ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยแสดงความต้องการความคุ้มครองดังกล่าว

ความคุ้มครองความรับผิดต่อผู้โดยสารนี้ อาจระบุเงื่อนไขว่าท่านจะต้องใช้วิธีการ หรือ มีข้อปฎิบัติในการจำกัดความรับผิดของท่าน ตามความรับผิดสำหรับผู้ให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่อง และหากวิธีการ หรือ ข้อปฎิบัติดังกล่าวระบุถึงการออกตั๋วโดยสาร หรือ ตั๋วการรับฝากสัมภาระ ท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และระบุข้อมูลของผู้โดยสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน และกระชับขั้นตอนดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อปฎิบัติดังกล่าว ผู้รับประกันภัยอาจจำกัดวงเงินความรับผิด ให้เป็นไปตามวงเงินความรับผิดของข้อกฎหมายที่ระบุไว้เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามอนุสัญญามอน-ทรีออล ระบุเงื่อนไขวงเงินความรับผิดยังคงใช้ได้ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น ท่านไม่ได้ออกเอกสารการเดินทางให้กับผู้โดยสาร

หากมีคำถาม กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

อีเมล: [email protected]  หรือ โทร. +66 2 670 3902

การประกันภัยการบินประเภทอื่นๆ

หากมีท่านมีความสนใจขอเอาประกันภัยนี้ ท่านอาจจะมีความสนใจประกันภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้