การประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน

การประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบินจะเป็นการรวมกันของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพซึ่งได้ทำการออกแบบมาเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้แก่นักบินและลูกเรือกรณีสูญเสียใบอนุญาตการบินอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยทางร่างกาย (ตามที่บริษัทของท่านกำหนดไว้)

โดยพื้นฐานของการคุ้มครองการประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบินจะให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับหาอาชีพสำรองของนักบินและลูกเรือในกรณีอาชีพการบินสิ้นสุดลง

นโยบายส่วนใหญ่สำหรับการสูญเสียการประกันใบอนุญาตการบินจะต้องมีการยกเลิกหรือระงับใบอนุญาตโดยหน่วยงานออกใบอนุญาตที่รับผิดชอบ นักบินสามารถซื้อประกันภัยเดี่ยวเพื่อเป็นหลักประกันของตนเองก็ได้ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วนายจ้างของพวกเขาจะเป็นผู้ดำเนินการให้ในรูปแบบของประกันแบบกลุ่ม

บริษัท เอฟอีไอซี สามารถจัดหาความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประเภทนี้ได้จากบริษัทประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้ท่าน โดยที่ผู้รับประกันภัยจะคำนวณเบี้ยประกันจากอายุ, ประวัติทางการแพทย์ และ ปัจจัยอื่นๆของผู้เอาประกันภัย ผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้เอาประกันจะได้รับโดยทั่วไปจะคุ้มครองเป็นสองเท่าของเงินเดือนต่อปีของผู้เอาประกัน ผู้รับประกันภัยจะเสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันสำหรับผู้เอาประกันแต่ละคนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ให้มา

เช่นเดียวกันกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่บริษัทรับประกันภัยจะแสดงตารางความคุ้มครองรวมถึงแสดงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันที่ผู้รับประกันจะชดใช้ให้แกผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะลดผลประโยชยน์ของผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยมีความเจ็บป่วยเนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์, ใช้ยาหรือสารเสพติด (แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีการแจ้งต่อผู้รับประกันภัยก่อนแล้วก็ตามว่าใช้ยาเนื่องจากต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกาย) หรือ ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต

เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นมาตรฐานจะรวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หรือ ระยะเวลารอคอย (ระยะเวลาที่ยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้) ภายในช่วงเวลาระหว่าง 90 ถึง 180 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาความคุ้มครอง เงื่อนไขการประกันภัย ข้อจำกัด รวมถึงข้อยกเว้น ตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งจำนง

 

ขอรับใบเสนอราคา
กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอเอาประกันภัย

หากมีคำถาม กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

อีเมล: [email protected]  หรือ โทร. +66 2 670 3902

การประกันภัยการบินประเภทอื่นๆ

หากมีท่านมีความสนใจขอเอาประกันภัยนี้ ท่านอาจจะมีความสนใจประกันภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้