การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยโดยปกติจะเป็น กัปตัน, ลูกเรือ หรือ ผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบตามจำนวนเงินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริงต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย, การทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยอากาศยาน ซึ่งหมายถึงการเข้าหรือนั่งอยู่ในอากาศยานนั้นๆ

ความคุ้มครองจะรวมค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องงรวมไปถึงค่าใช่จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตาม ความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น
ค่ายา, ค่าผ่าตัด, ค่ารถฉุกเฉิน, ค่าห้องพักรักษาตัว, ค่าบริการณ์ทางการแพทย์, ค่าเสียหายที่เกิดจากการส่งตัวผู้ป่วย, และ/หรือ ค่าจัดงานศพ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางด้วยอากาศยาน

อุบัติเหตุจะรวมไปถึงการสูญหายของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในเหตุการณ์จลาจลหรือปล้นอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยกำลังโดยสารไปด้วยหรือกำลังเดินทางมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้รับประกันภัยจะจำกัดวงเงินสำหรับผู้เอาประกันภัยแต่ละรายและจะต้องการรวมทุนประกันโดยมีผู้ประกันตน จำนวน 2 คนขึ้นไป

ผู้รับประภันภัยจะจัดหาตารางความคุ้มครองที่จะแสดงราคาของเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย ซึ่งค่าของเบี้ยประกันจะรวมไปถึงความคุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับถ้าผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเสียโอกาสจากการทำธุรกิจ, ค่าขาดผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล ที่มีจากการ อบรม, การเรียน หรือ ค่าประสบการณ์ ที่ขาดหายไปในช่วง 12 เดือน.

เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นมาตรฐานจะรวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน รวมถึงการยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการกระทำผิดทางอาญาของผู้เอาประกัน หรือ การติดสุราและยาเสพติด (ยกเว้นสำหรับผู้ที่ได้รับยาตามคำแนะนำของแพทย์)

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาความคุ้มครอง เงื่อนไขการประกันภัย ข้อจำกัด รวมถึงข้อยกเว้น ตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งจำนง

 

ขอรับใบเสนอราคา
กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอเอาประกันภัย

หากมีคำถาม กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

อีเมล: [email protected]  หรือ โทร. +66 2 670 3902

การประกันภัยการบินประเภทอื่นๆ

หากมีท่านมีความสนใจขอเอาประกันภัยนี้ ท่านอาจจะมีความสนใจประกันภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้