ผู้ให้บริการด้านการบิน

ให้ความคุ้มครองแก่สนามบิน หรือผู้ประกอบการ หรือ ผู้ให้บริการด้านการบิน เช่น ผู้ให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control), ผู้ให้บริการด้านการจัดเตรียมบนเครื่องบิน (Airline Catering), ผู้ให้บริการทำความสะอาดเครื่องบิน (Aircraft Cleaning), ศูนย์การซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance and Aircraft Repair Services Facilities), ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน (Aircraft Refueling) และผู้ให้บริการอากาศยานภาคพื้น (Ground Operator)

ความรับผิดต่อผู้ให้บริการด้านการบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามความคุ้มครองประกันภัย คือ ความรับผิดอันเนื่องมาจากอาคารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ให้บริการ (Premises), ความรับผิดอันเนื่องมาจากอาคารจอดอากาศยานรวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ให้บริการ (Hangarkeepers) และ ความรับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ (Products) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อให้บริการด้านการบินได้รวมความคุ้มครองทั้ง 3 ประเภทข้างต้น

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาความคุ้มครอง เงื่อนไขการประกันภัย ข้อจำกัด รวมถึงข้อยกเว้น ตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งจำนง

 

ขอรับใบเสนอราคา
กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอเอาประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดอันเนื่องมาจากอาคารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

การประกันภัยความรับผิดอันเนื่องมาจากอาคารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สามซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นภายในอาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว โดยจะต้องเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยไว้ต่อผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพทย์สิน ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของผู้ให้บริการ โดยเป็นเหตุที่ผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องรับผิดตามกฎหมาย จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นไปตามที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ ระบุไว้ และ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสากล ผู้รับประกันภัยอาจจะระบุค่าความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด

การประกันภัยความรับผิดอันเนื่องมาจากอาคารจอดอากาศยานรวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ให้บริการ

การประกันภัยความรับผิดอันเนื่องมาจากอาคารจอดอากาศยานรวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ให้บริการ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออากาศยานรวมถึงอุปกรณ์ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ให้บริการ และไม่รวมถึงอากาศยานหรือทรัพย์สินที่ผู้ให้บริการเช่ามาจากผู้อื่น โดยทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความครอบครอง, ความดูแล หรือ ความควบคุม หรือ อยู่ในระหว่างการให้บริการ ดูแล หรือ ซ่อมบำรุงโดยให้บริการ สอดคล้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย โดยความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยไว้ต่อผู้รับประกันภัย บริษัทฯ สามารถจัดหาความคุ้มครองที่ขยายไปถึงความรับผิดระหว่าง เครื่องบินที่อยู่ในขณะทดสอบการบิน ก่อนส่งมอบให้กับเจ้าของเครื่องบินดังกล่าว

ผู้รับประกันภัยจะจำกัดจำนวนเงินการชดใช้การรับผิดต่อหนึ่งเหตุการณ์ และจะขึ้นอยู่กับค่าความรับผิดส่วนแรก (ค่าความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิด)

การประกันภัยความรับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์

หากท่านเป็นผู้ให้บริการด้านการบิน โดยธุรกิจของท่านเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง, การบริการ, การซ่อม และ การบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบิน และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาชิ้นส่วนของเครื่องบินซึ่งบริการ ณ สนามบินนั้นๆ ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามประกันภัยความรับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์

ผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สามซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากการครอบครอง, การใช้, การบริโภค, การดูแล ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต, ออกแบบ, ก่อสร้าง, เปลี่ยนแปลง, ซ่อม, บริการ, รักษา, ขาย, จัดหา, หรือกระจายการจำหน่ายโดยท่าน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ถูกประกอบหรือใช้ในอากาศยานที่เกี่ยวข้อง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องพ้นการจากครอบครองหรือภายใต้การดูแลของท่านแล้ว

ผู้รับประกันภัยจะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดต่อหนึ่งเหตุการณ์

ผู้รับประกันภัยจะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดรวมอยู่ในวงเงินความคุ้มครองชดใช้รวม ของการรับประกันภัยความรับผิดทั้ง 3 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น

หากมีคำถาม กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

อีเมล: [email protected]  หรือ โทร. +66 2 670 3902

การประกันภัยการบินประเภทอื่นๆ

หากมีท่านมีความสนใจขอเอาประกันภัยนี้ ท่านอาจจะมีความสนใจประกันภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้